Qué e a Atención Temperá?

Qué e a Atención Temperá?

Segundo o Libro Branco, a atención temperá enténdese como:
“O conxunto de intervencións, dirixidas á poboación infantil de 0-6 anos, á familia e ao medio ambiente, que teñen como obxectivo responder canto antes ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos con trastornos no seu desenvolvemento ou están en risco de sufrindo deles. Estas intervencións, que deben considerar a totalidade do neno, deben ser planificadas por un equipo de profesionais cunha orientación interdisciplinar ou transdisciplinar ”. (Grupo de intervención temperá, 2000: 7)

O obxectivo principal da Atención Temperá é que os nenos con trastornos do desenvolvemento ou que os poidan sufrir reciban todos os coidados preventivos e asistenciais que poidan favorecer o seu desenvolvemento e capacidade de benestar, posibilitando a súa integración nos ámbitos familiares, escolares e sociais, así como favorecer a súa autonomía persoal.

Ademais, persegue outros obxectivos que enumeramos a continuación:

  • Reducir os efectos dunha discapacidade ou déficit no desenvolvemento global do neno.
  • Optimizar, na medida do posible, o curso do desenvolvemento do neno.
  • Introducir os mecanismos de compensación necesarios, a eliminación de barreiras e a adaptación a necesidades específicas.
  • Evitar ou reducir a aparición de efectos ou déficits secundarios ou asociados producidos por un trastorno ou situación de alto risco.
  • Atender e atender ás necesidades e demandas da familia e do ambiente no que vive o neno.
  • Considere ao neno como un suxeito activo da intervención.

En Oikos traballamos na área de Atención Temperá desde un enfoque multidisciplinar desde o momento da detección, avaliación, diagnóstico e intervención integral.

Nuria Suárez
Terapeuta Ocupacional
Equipo Multidisciplinar de Espacio Oikos